RODO

Royal Invest sp. z o.o.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, przekazuję Państwu informację dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Royal Invest Sp. z o.o.
 2. Kontakt do administratora: e-mail: info@royalresidence.pl, kom.: +48 518 436 872
 3. Odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać
  za pośrednictwem e-maila (podany w punkcie 2).
 4. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich
  usunięcia lub wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do
  żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia.
 5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że administrator nie zachowuje zasad ochrony danych
  osobowych, lub w inny sposób nieprawidłowo je przetwarza.
 6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach: prawidłowej realizacji umowy,
  handlowych, marketingowych, wysyłki newslettera, podatkowych, a także mogą być przetwarzane
  dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią.
  Przez realizację umowę rozumie się także działania podejmowane przed jej zawarciem, jeżeli są
  konieczne np. do ustalenia wynagrodzenia (kontrola prowadzenia ksiąg rachunkowych
  przez poprzednie biuro rachunkowe).
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale nie podanie danych może uniemożliwić
  prawidłową realizację Umowy o świadczenie usług hotelarskich.
 8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: a. art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
  lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
  który ciąży na administratorze np. obowiązki podatkowe, archiwizacyjne, c. art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora; d. art. 9 ust. 2 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub poza obszar UE.
 10. Państwa dane będą przekazywane podmiotom i osobom trzecim jeżeli to wynika z przepisów
  prawa (US) lub zawarto z takim podmiotem umowę powierzenia danych osobowych (biura
  rachunkowe, firmy informatyczne, firmy archiwizujące) i jest to konieczne dla prawidłowej realizacji
  usługi hotelarskiej.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji umowy, wycofania
  Państwa zgody lub wynikający z obowiązujących przepisów prawa i uzasadnionych interesów
  administratora lub Państwa (dochodzenie roszczeń).
 12. Państwa dane nie są profilowane.
 13. Działalność prowadzi Royal Invest sp. z o.o.